Interstruif is een kleinzoon van Victor Martinus Boeren, via Anna Catharina Boeren en Sjef Roelands.

We beginnen bij het gezin van Interstruif en gaan vandaar uit terug in de geschiedenis van de familie Boeren, zover als we kunnen aan de hand van "bewijzen"... Daarmee bedoelen we de schriftelijke neerslag in registraties vande burgerlijke of kerkelijke overheden.

BezoekOpaOmaBoeren1964Hierbij een foto van het jonge gezin van de familie Roelands-Boeren op bezoek bij oma en opa Boeren in 1964.

 

Victor Martinus trouwde op 27 april 1928 met Johanna Maria Stoopen (Jans).vICbTROUW1e Zij was afkomstig uit Molenschot gelegen tussen Gilze en Rijen. Helaas duurde het huwelijk niet lang, want in 1929 overleed Johanna in het kraambed, waarbij ook het kindje overleed.

 

In 1930 hertrouwde Victor Martinus Boeren met Maria Petronella Bax (geboren 1 mei 1895, als oudste van 16), afkomstig uit Weelde (dorp), België. Een vICbtrOUWFOTO2etrouwfoto van het jonge stel is ook bewaard. Zoals gebruikelijk werd er al snel een gezin gesticht. Vic Boeren en Mie Bax kregen familieBoeren7 kinderen, Jan, Anna, Julia, Gust, Herman, Irma en Liesje. De oudste (Jan Boeren) en de jongste (Liesje Janssens-Boeren) zijn inmiddels overleden. Een foto van de hele familie staat ook hierbij.

 

 

 

Boreerderij ddan de StrumptVictor Martinus Boeren (Vic)  zelf werd geboren aan de Strumpt, nu "nieuwe Strumpt". Als jongste kind van Jacobus "Coop" Boeren en Anna catharina Van Der Steen. Ten tijde van de geboorte van de ouere broer van Vic, Adrianus Augustinus, woonde de familie nog in de gemeente Baarle-Hertog, mogelijk in Zondereigen, grenzend aan Merksplas.

JJacobusBoerenscreenshot zoekakten.nl 2016 10 23 22 45 56acobus "Coop" Boeren die werd zelf geboren in Merksplas op 30 september 1834. We vonden de geboorteakte terug, zijn vader Johannes deed de aangifte bij de "officier van den civiele stand".overgrootoudersBoeren De geboorteakte was over 2 bladzijen geschreven, men had de Hollandse zuinigheid behouden in het toen nog jonge België.  Jacobus was getrouwd met Anna Catharia Van Der Steen, geboren in Baarle-Hertog 11 februari 1846. We hebben een foto van hen beide hieronder geplaatst. Het gezin van Jacobus werd ingeschreven in Baarle-Nassau op 30 december 1873, op Strumpt C 1. CoopBoerenOverlJacobus "Coop" overleed op 1 maart 1915, de akte staat hier ook afgebeeld. De aangifte gebeurde door de jongse zoon Victor Martinus. overlACVdSteenAnna overleed enkele jaren later op 18 juli in 1919, de overlijdensakte is op deze pagna afgebeeld. De aangifte gebeurde door Adrianus Carolus Boeren, derde zoon van het gezin. Ze werden beide begraven in Ulicoten. PRENTJECoopbOERENacVDSteenDe "doodsprentjes" van beiden zijn hieronder ook afgebeeld. Helaas is een deel van de tekst onleesbaar geworden, maar dat die zeer vroom was is wel zeker.

Vader van Jacobus was Johannes Matheus Boeren, gedoopt in Meerle  op 18 Ventose X, Franse jaartelling (09-03-1802), geboren in Baarle-Nassau volgens zijn JohMatheusBoerenOverl1845overlijdensakte, daarin is sprake van "aflijvigheid" in het randschrift. Het verschil in geboorteplaats en doop-plaats  zou te verklaren zijn als hij in Ulicoten werd geboren, maar in Meerle werd gedoopt. Johannes was getrouwd met Anna Maria Leestmans, geboren in Merksplas. In de archieven werd een franstalige akte gevonden in het Belgische rijksarchief, uit de tijd van Napoleon en er is ook een transcriptie van het doopregister van Meerle waarin hij vermeld werd.

Johannes Matheus was de jongste zoon van Adrianus Jacob Boeren (uit Meerle) geboren 1743 en Rosalia Loostermans (uit Meer), geboren 1762. OverlAdrBoeren0907 1823Adrianus Boeren overleed in 1823, getuige zijn overlijdensakte. Het overlijden werd gemeld door zijn zoon Johannes Matheus Boeren aan de "Beambte van den civielen stand" in Baarle-Nassau. Adrianus woonde bij zijn overlijden in wijk H (Ulicoten), huisnummer 217.

Adrianus vader was Jacobus Johannes Boeren geboren in 1700 en reeds in 1747 gestorven. Hij was getouwd met Adriana Menschen, geboren in Ginneken in 1710, toen nog een aparte gemeente bij Breda. Ze overleed in Antwerpen in 1783. Hoe zij in Antwerpen terecht kwam is niet zo duidelijk.

Deze Jacobus, was een zoon van Johannes Jacobus Boeren, geboren 26 mei 1664. Hij stierf in 1705. Johannes was getrouwd met Elisabeth Gomari Jansen, geboren 1671.

Johannes was zelf ook weer een zoon van een Jacobus Henricus Boeren, ook Hendriks genaamd, mogelijk geboren in 1622 in Meerle en daar ook overleden in 1688. Zijn partner was Joanna Jansen, verderop Jenneke genoemd.

Van deze jacobus werden in de doopboeken van Meer mogelijke ouders gevonden: Henricus Jacobs en Catharina Laurentius Joannes Leijs. Het is echter niet zeker dat dit de ouders zijn, aangezien we tot nu toe deze niet via schriftelijke bewijzen kunnen verbinden.

De volgende informatie komt van John Boeren, waar ik al meer meeriaal van had gekregen, waarvoor dank uiteraard. John is meer professioneel met genealogie bezig. Hij is een verre neef van onze kant van de familie. Zijn tak is naar Tilburg en omgeving getrokken

Stamvader van de familie Boeren is Jacob Hendrickx. Van hem weet ik dat hij op 18 februari 1688 overleed in Meerle, België. Twee dagen later werd hij begraven in de kerk van Meerle, waar de familie een graf had. Hier was een jaar eerder zijn vrouw ook begraven. Haar naam was Jenneke Heijliger Janssen, overleden op 1 maart en begraven op 4 maart 1687 te Meerle.
Zij kregen in Meerle drie zonen:
a. Henricus, ged. 15 februari 1660
b. Heijliger, ged. 14 augustus 1662
c. Joannes, ged. 26 mei 1664
De begraafregisters uit die periode laten ook nog twee mogelijke andere kinderen zien:
d. Cornelius, begr. 7 mei 1666
e. Joannes, begr. 29 september 1668
Van deze laatste twee kinderen is het dus niet zeker dat het ook echt kinderen van Jacob en Jenneke zijn. Een doop van hen heb ik niet gevonden.

Waar ik al jaren naar op zoek ben is een huwelijk van Jacob en Jenneke. De namen van de kinderen doen vermoeden dat Henricus de oudste zoon was, vernoemd naar vaders vader. Heijliger is dan vernoemd naar moeders vader. Dat in gedachten houdend, zou je verwachten dat het huwelijk ergens in 1659 (of kort daarvoor) gesloten zou zijn.
Ik heb de parochieregisters van de gehele regio al nagekeken, zowel aan de Nederlandse als Belgische kant van de grens.

De doopgetuigen van de drie zonen (1660, 1662 en 1664) tonen geen familierelaties. Althans, de doopgetuigen zijn mij onbekend en uit naspeuringen blijkt niet dat zij verwant zijn... of het moet juist via een relatie zijn die mij nu nog onbekend is.

Wat ik verder weet van Jacob en zijn kinderen? Jacob zelf was bedemeester en woonde in het gehucht Strijbeek. Het schepenprotocol van Meerle noemt hem in een akte van eind 1688/begin 1689, wanneer er sprake is van "het bedeboek van Jacop Hendricx, bedemeester van Meerle".
Ook zijn zoon Jan woonde in Strijbeek, volgens een akte uit het notarieel archief van Breda (1691): Jan Jacob Hendrick Boeren, wonende te Strijbeek onder Meerle. Een akte uit de schepenbank Meerle van 3 februari 1689 bevestigt dit. Hier meen ik overigens te lezen: Jan Jacop Hend. de jonge. Als dat klopt, moeten er dus twee Jannen zijn geweest. Mogelijk dat dit de extra begraafinschrijving uit 1668 verklaart?
Verder heb ik nog enkele boedelinventarissen, bijvoorbeeld een voor Elisabeth Gommer Janssen, weduwe van Jan Jacob Hendrickx, die hertrouwde met Peeter Jacops. Deze inventaris vertelt onder meer dat Jan Jacob Hendrickx in 1700 borgemeester van Meerle was en dat hij een "stede op Strijbeek" had.

Broer Hendrick Jacob Hendrickx woont in 1698 ook in Strijbeek, wanneer hij genoemd wordt in een akte uit het notarieel archief van Breda. In 1708 maakt hij een boedelinventaris op. Hierin staat dat hij in 1703 borgemeester van Meerle was. Goederen liggen in Strijbeek.

De volkstelling van Meerle uit 1702 toont Heijliger Jacops, landbouwer, en Hendrick Jacops, weduwnaar en herbergier.

Ook de herkomst van Jacob en Jenneke is onduidelijk. Mogelijk is Jacob op 4 juni 1622 in Meer gedoopt als Jacobus, zoon van Henricus Jacobs en Catharina Laureijs Leijs alias Ruijters. Maar dit is nog niet bewezen. Jenneke zou een dochter kunnen zijn van Heijliger Jan Thomasse (van Loon) en Jenneke Frans Albrechts. Dit gezin kreeg in de jaren '30 van de 17de eeuw diverse kinderen in Ginneken en woonde op de Molengracht.
Maar over voorgeslacht wil ik niet speculeren, zolang ik geen huwelijk heb gevonden. Laten we daar eerst maar eens mee beginnen.

Strijbeek lijkt de bakermat te zijn. Ook in boedelinventarissen van latere datum vind ik regelmatig bezittingen van de familie in Strijbeek, hetzij aan de Nederlandse kant (onder Ginneken) dan wel onder de Belgische kant (onder Meerle).
Zowel vader als zonen waren betrokken bij de dorpsfinanciën: als bedemeester of als borgemeester. Kennelijk hadden ze een vooraanstaande positie in de gemeenschap, getuige ook het graf in de kerk.

Het familiegraf in de kerk van Meerle bestaat nog steeds, er zijn (volgens de begraafregisters) na Jacob en Jenneke nog enkele van hun kinderen en kleinkinderen begraven.

BoerenFamGrafMeerleTEKST GRAFSTEEN:

Er staat zoiets als: Hier ligt begraven de eerzame heer Jacob Hendrickx, sterft 1688 (volgens mij Jboeren, staat er wel de hele datum maar die is afgesleten) en de eerzame Jenneken, Jacob Hendrickx's huisvrouw, sterft 1687 (met datum). De meer gedetailleerde tekst werd gevonden in de beschrijving van de grafstenen in de kerk door een pastoor van Meerle, begin jaren 1900:

D   O  M

HIER LEET BEGRAVEN DEN

EERSAME IACOB HENDRICKX

STERFT DEN 18 FEBRUARI 1688

ENDE DE EERBARE IENEKEN

IACOBS SYN HUYSVROU

STERFT DEN 1 MEERT 1687