(Theo, Theeuw)

kadaster prHage1824Hij werd geboren in 1895 als 2e zoon en 3e kind van Adrianus Roelands en Anna Maria Kooijen. Het gezin woonde toen in 't Hout in Princenhage, tegenwoordig deel van Breda. Voor een meer algemeen overzicht van de familie Roelands is er een artikel genaamd Roelandsen.

Op 25 november 1914 werd hij ingeshreven in Bavel en Ginneken, hij was gaan "dienen" op de Lage Aard in Bavel bij de Familie Kooijen (B158). Dit zou wel eens familie van zijn moederskant kunnen zijn. Op 10 december 1914 vertrok hij al naar Gilze, mogelijk enkel om te wonen. ref: http://stadsarchief.breda.nl/collecties/genealogie/trefwoord/plaats_s/Ginneken%20en%20Bavel/trefwoord/datum_i/%5B18750000%20TO%2018999999%5D/trefwoord/register_type/Bevolkingsregister/q/persoon_achternaam_t_0/Roelands

We vonden een inschrijving in het bevolkingsregister 1914 van Gilze van het gezin Roelands, de brooers en zussen, vader en moeder schreven zich een dag eerder in dan Matheus Cornelis.

In de 1e wereldoorlog werd hij gemobilseerd en kreeg daarvoor een herinneringsmedaille.Moblisatiekruis 1914 1918 Op 15 december 1914 werd Theo Roelands ingelijfd als dienstplichtige bij het 6e regiment infanterie. Dit was voor hij 20 werd, wegens de oorlog. Hij was loteling van de lichting 1915. Hoe het Nederlands leger toen functioneerde staat beschreven bij de militaire loopbaan van de andere opa Victor Martinus Boeren, deze was ouder en dat maakte diens dienstijd langer. Volgens het stamboek van het 6e regiment diende hij tot 9 april 1918 en ging toen met gewoon verlof. Op 1 oktober 1919 ging hij met "groot verlof". Hij werd administratief overgeplaatst naar het 41e bataljon landweer infanterie, een reserve eenheid, op 1 augusus 1921.

Matheus Roelands Adriana Meeuwsen trouwfotoMatheus werd ingeschreven in het bevolkingsregister van Alphen en Riel, waar hij zich vestigde op 21 juli 1920. Hij trouwde in 1923 met Adriana Maria Meeusen en vestigde zich op Boshoven A 297 in Alphenboshoven1916. De foto hiernaast is de trouwfoto van het jonge koppel. Het kaartje van Boshoven en omstreken is van net voor het huwelijk en werd gepubliceerd in 1916.

Hij maakte zich verdienstelijk in het verenigingsleven en in de politiek. NCB50 1952jpgOok was hij in het bestuur van de NCB.

Hieronder een tekstje over de afwikkeling van de oorlogsperikelen.

De burgemeester heeft in de oorlogsjaren 1943/1944 alles in het werk gesteld om te voorkomen dat het gemeentepersoneel gedwongen te werk gesteld zou worden in Duitsland. Hoewel naar zijn overtuiging ten aanzien van zijn personeel geen toepassing gegeven hoefde te worden aan het Zuiveringsbesluit, werd in januari 1945 toch een zuiveringscommissie ingesteld. Deze was samengesteld uit drie mensen uit Alphen en twee uit Riel: G. Brouwers, brigadecommandant van de Marechaussee en voormalig commandant van de plaatselijke OD Alphen; H. van Steen, kapelaan; M.C. Roelands, landbouwer en voorzitter van de plaatselijke afdeling van de NCB; A. van den Hout, onderwijzer te Riel en voormalig commandant van de plaatselijke OD Riel en A. Vosters, textielagent uit Riel. De eerste twee heren werden op 20 maart 1945 om hen moverende redenen vervangen door één man in de persoon van M. Jonkers, commies Invoerrechten en Accijnzen.

In een vergadering op 8 juni 1945, onder leiding van de heer H.J.M. de Leeuw uit Tilburg, voorzitter van de Brabantse Zuiveringscommissies, werd kennisgenomen van het eerder uitgebrachte commissierapport ( “géén klachten terzake ingediend“) en de procedure werd bëeindigd.

De tijdelijke gemeenteraad van na de bevrijding, aangewezen door de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant op voordacht van een kiescollege van zes vertrouwensmannen (vier uit Alphen en twee uit Riel ), komt voor het eerst bijeen op 10 augustus 1945 en kende de volgende samenstelling (acht uit Alphen en drie uit Riel): uit Alphen, Jos van Gorp, C.M. Jansen, Alb. J. de Jong, Aug. Huijben, J. Mulders, A.Th. Oomen, C.A. Reijns en M.C. Roelands. Uit Riel J.C. v.d. Brand, C.P. Vermetten en J. Vermeulen. M.C. Roelands en C.P. Vermetten worden de eerste wethouders. M.C. Roelands zou wethouder blijven gedurende 20 jaar tot aan zijn overlijden in 1965.

Direct na de oorlog werd de familie getroffen door een ongeluk: de oudste zoon Jos (Adrianus Johannes Joseph) reed op 9 november 1944 in de Oude Tilburse baan op een landmijn en was bijna op slag dood. Deze datum is toevalig ook de geboortedag van zijn jongere broer André (Andreas Petrus Joseph) waardoor deze dag nog lang zou nazinderen. Naar de traditie was deze 1e zoon genoemd naar de vader van de vader. Zo kwam in onze tak van de familie een einde aan een lange reeks "Adrianus-en" die we konden volgen tot in 1595. Zijn korte verhaal met wel heel wat details over de dag van het ongeval is te vinden in het artikel "De laatste Adrianus".

Hij was vele jaren wethouder en loco-burgemeester, tussen 1945 tot zijn dood in 1965.opa roelandsopa roelandsburg osse Op de foto's houd hij een toespraak en installeerde de toenmalig burgemeestr Osse. Dit vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat.

 RoelandsMeeusen25huwMatheus en Adriana vierden hun 25-jarig huwelijk in 1948. Daarvan is ook een familiefoto bewaard. De hele familie werd thuis in de tuin op de foto gezet, denken wij.

ARoelands MeeusenprentOp 1 september 1953 stierf de echtgenote van Matheus, na een zwaar ziekbed. De oorzaak van het overlijden was een aandoening in de buik, die zeer pijnlijk moet zijn geweest, volgens degenen die erbij waren. Het vroege overlijden van de moeder des huizes gaf natuurlijk een extra druk op de oudere dochters, speciaal Lies (Elisabeth Maria). Haar trouwplannen met Sjef (Josephus) Verheijen werden even uitgesteld. Ook dochter Riet (Anna Maria Mechelina) was tot haar trouwen met het huishouden belast. Ze werd als het ware afgelost door schoondochter Anna Boeren die met de 3e zoon Sjef (Josephus Petrus Maria) trouwde, ook in 1961.  Het gedachtenis-prentje, helemaal opgesteld in de geest van die tijd, staat hiernaast.

 

MCRoelandsopbezoek2Theo ging ook nog op bezoek in Canada bij zijn zoon Gust en vrouw Adri, die naar daar geëmigreerd waren.

begrafenis opa roelandsHij overleed in 1965 op 30 september in het Laurentius ziekenhuis te Breda (Ginneken) en werd in Alphen begraven op het "oude" kerkhof bij "de Hoogt" op 4 oktober. Het bidprentje, opgesteld door de toenmalige koster van de Willibrordusparochie in Alphen, Nol (Arnoldus) Oomen staat hier ook bij. Inmiddels werd het graf van het kerkhof verwijderd.MCRoelands prent