De naam Matheus, komt veel voor in onze familie. Zelfs in verschillende vormen en talen. Er zijn vele Matheus-en, soms zonder de "h" en ook wel met 2 maal "t", er zijn enkelen met de naam Mathew en ook Theo komt voor. Heel wat personen kregen ook een andere "roepnaam" maar droegen wel de doopnaam Matheus. In een aantal gevallen was het ook de 2e doopnaam om de naam voort te kunnen zetten. De naam kwam in de familie Roelands via de "vrouwen-kant" in 1694 met de geboorte van een zoon die helaas als kind stierf. De naam werd enkele jaren later in 1697 aan een volgende zoon gegeven . Dat was toen een gebruikelijke praktijk om de familienamen voort te zetten. Matheus Adrianus Roelen (Roelands) werd genoemd naar zijn grootvader van moederszijde, die zijn naam ook weer kreeg van de grootvader aan moederszijde. Vaak kreeg de 2e zoon de naam van de grootvader aan moederszijde, terwijl de 1e zoon de naam van de grootvader aan vaderszijde  kreeg.

De betekenis van de naam Matheus...

De naam komt van het Griekse  Ματθαιος (Matthaios), wat de (oud-)Griekse vorm is van de Hebreeuwse naam מַתִּתְיָהוּ (Mattityahu), dat weer "gift vanJHWH(God)" zou betekenen.  De heilige Matheus ook wel  Levi, genaamd, was een van de 12 Apostelen en wordt ook traditioneel gezien als een van de evangelie-schrijvers. De feestdag van deze heilige is op 14 mei.

Volgens Wikipedia:

Matteüs (ook Mattheus of Mattheüs; Koinè Ματθαίος, Matthaíos, een hellenisering van het Hebreeuwse מתי/מתתיהו, Mattay of Mattithyahu, "geschenk van JHWH") was een van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Hij wordt traditioneel gezien als de schrijver van het Evangelie volgens Matteüs.

Zijn roeping wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 9:9: "Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'Volg mij'." Marcus en Lukas noemen hem Levi. Om die reden wordt vaak ook gesproken van Matteüs Levi.

Matteüs was de zoon van Alfeüs. Hij was tollenaar te Kafarnaüm. Kafarnaüm lag in het gebied van Herodes Antipas, daarom was hij geen Romeins beambte, maar stond hij in dienst van de vorst of heeft hij de tolweg van de stad gepacht. Waarschijnlijk was hij de schrijfkunst machtig en sprak hij naast zijn moedertaal Aramees ook Koinè.

Zijn feestdag is op 21 september, in de Orthodoxe Kerk op 16 november en op 30 juni met de andere twaalf apostelen. Hij is de patroon van de boekhouders, bankiers, douanebeambten, geldwisselaars, veiligheidsbeambten en beursmakelaars en van de stad Salerno en hij wordt aangeroepen tegen drankzucht.

In een tetramorf wordt Matteüs, sinds de 4e eeuw, afgebeeld als zijn symboolgestalte 'engel' of 'mens'.